Wymogi prawne dot. egzaminów czeladniczych i mistrzowskich

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 stycznia 2017 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz. U. z 13.01.2017 poz.89): tekst-rozporzadzenia