Statut

STATUT
Warmińsko-Mazurskiego
CECHU NATUROTERAPEUTÓW
I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Cech jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła.
 2. Cech posiada osobowość prawną.
 3. Cech działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. (Dz.U. Nr 17, poz. 92 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2

Cech prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami w zakresie rzemiosł: radiestezja, bioenergoterapia i innych zawodów naturoterapeutycznych o statusie uregulowanym prawnie.

§3

 1. Cech nosi nazwę: Warmińsko-Mazurski Cech Naturoterapeutów lub w skrócie WMCN, albo Cech Naturoterapeutów.
 2. Siedzibą Cechu jest miasto Olsztyn.
 3. Cech używa symboli Rzemiosła, a także może używać własnego symbolu „złocistego promiennego serca”.
 4. Cech może przyjąć patrona/patronów.

§4

Cech jest członkiem Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zrzeszonej w Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

II.  ZADANIA CECHU

§ 5

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności rzemieślniczego zawodu, podnoszenie  kwalifikacji, organizowanie na rzecz członków działalności kulturalno-oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy, administracji, rzemiosła i sądów.
 2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
  1) utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zawodowych zgodnych z obowiązującymi prawnie definicjami zawodów, zasadami etyki i rzemieślniczej solidności,
  2) wspieranie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, działalności kulturalno-oświatowej oraz wspieranie zgodnego z prawem rzetelnego wykonywania zawodu,
  3) reprezentowanie środowiskowych grupowych interesów,
  4) udzielanie członkom pomocy prawnej i mediacyjnej w obszarze zawodowym reprezentowanej branży,
  5) udzielanie członkom pomocy eksperckiej w formie porad, informacji, wystąpień i interwencji,
  6) promocja cechu poprzez udzielanie mediom informacji o usługach świadczonych przez członków, sponsoring itp.
  7) rozpatrywanie skarg na działalność członków.
  8) udzielanie pomocy członkom w weryfikacji uzdolnień/predyspozycji kandydatów i w szkoleniu przez nich uczniów,
  9) współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania uczniów szkolnych przez członków cechu,
  10) delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
  11) dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii/certyfikatów,
  12) prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków/delegatów,
 3. Sekcje cechowe są ogniwami terenowymi lub specjalizacji zawodowej członków Cechu.
III.  CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

 1. Członkami zwyczajnymi (zwani dalej członkami) cechu, na zasadzie dobrowolności, mogą być rzemieślnicy prowadzący działalność w zakresie określonym w  § 2 statutu.
 2. Osoby fizyczne lub prawne zrzeszające osoby fizyczne przygotowujące się do spełnienia  kryteriów  ustawy o rzemiośle i deklarujące ich spełnienie w okresie do 3 lat od wstąpienia są członkami wspierającymi.
 3. Zarząd cechu ma prawo, na umotywowany wniosek członka wspierającego, ustalić kolejny termin wypełnienia obowiązku o którym mowa w ust. 2.

§7.

 1. Warunkiem przyjęcia na członka cechu jest złożenie deklaracji i wpłata wpisowego. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie zdefiniowanym w §2 i §6 oraz gotowość uiszczania składek członkowskich. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd cechu lub upoważniony zarząd sekcji terenowej. Uchwała zarządu sekcji terenowej wymaga zatwierdzenia przez zarząd cechu.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu kwartału od dnia złożenia deklaracji.

§8.

 1. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia .
 2. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do walnego zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez walne zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu, nie później niż rok od daty jego złożenia.

§9.

 1. Członkowie cechu mają prawo do:
  1) korzystania z pomocy cechu w zakresie określonym w §5 statutu,
  2) wybierania i wybieralności do organów cechu – czynne i bierne prawa wyborcze,
  3) zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia cechu ,
  4) wnoszenia odwołań od uchwał zarządu cechu – dotyczących praw członka – do walnego zgromadzenia,
  5) obecności na obradach organów cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych im zarzutów lub skarg oraz do udzielania wyjaśnień,
  6) wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i roczne sprawozdania zarządu cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz sprawozdania z wykonania zleceń,
  7) uzyskiwania od organów cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach informacji o działalności cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,
 2. Nie korzysta z prawa wybieralności członek wspierający i członek zwyczajny cechu, który:
  1) został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2) został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem sądu cechowego,
  3) zalega z wpłacaniem składki cechowej powyżej trzech miesięcy, mimo wezwania, o którym mowa w §25 ust.3 statutu.
  4) Nie prowadzi udokumentowanej działalności gospodarczej, zgodnie z zakresem PKD/EKD.

§10.

Członkowie cechu obowiązani są :
1) przestrzegać prawa, zasad etyki zawodowej i rzemieślniczej godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
2) stosować się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,
3) regularnie wpłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
4) poddawać kontroli działalność swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelności wykonywania rzemiosła,
5) podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klientów,
6) rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać.

§11.

Członek cechu jest obowiązany w terminie 30 dni zawiadomić cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego.

§12.

Członkostwo w cechu ustaje na skutek:
1) wystąpienia
2) wykreślenia
3) wykluczenia
4) śmierci członka.

§13.

 1. Członek może wystąpić z  cechu za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
  Wystąpienie członka z cechu następuje po upływie 3-miesięcznego okresu od dnia zgłoszenia pisemnego wypowiedzenia do zarządu cechu, licząc od końca m-ca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.
 2. Zarząd może dochodzić roszczeń z tytułu zaległych składek.

§14.

Wykreślenie członka z cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w cechu.

§15.

Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje zarząd.

§16.

 1. O wykreśleniu członka cech obowiązany jest powiadomić zainteresowanego listem poleconym w terminie 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.
 2. Uchwała w sprawach określanych w ust.1 staje się skuteczna po 14 dniach od daty doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia o wykreśleniu wraz z uzasadnieniem o ile nie złoży odwołania. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.
 3. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i terminie określonym w  § 58 statutu.
 4. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania, popierać je oraz składać wyjaśnienia.
 5. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrzona sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem w sposób określony w § 25 ust. 1 statutu.
 6. W przypadku uwzględnienia przez walne zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w cechu.

§ 17.

 1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie uwzględniając finansowanie działalności organizacyjno-samorządowej cechu i inne jego wydatki oraz wydatki na działalność statutową właściwej izby rzemieślniczej i Związku Rzemiosła Polskiego.
 2. Składki członka zwyczajnego i wspierającego są jednakowe. Składka członkowska może być zadeklarowana w wysokości wyższej niż obowiązująca.
 3. O wysokości składki cechowej, zarząd cechu corocznie zawiadamia członków ze wskazaniem uchwały w sprawie składki (składki zadeklarowanej) oraz terminów jej płatności.
 4. Wysokość indywidualnie uiszczanej składki, w uzasadnionych przypadkach może być przez Zarząd, na wniosek zainteresowanego,  odpowiednio zmniejszona.

§ 18.

 1. Uchwałą walnego zgromadzenia  można nadać godność:
  1). „honorowego starszego Cechu” lub „honorowego członka cechu” osobom, które położyły szczególne zasługi dla cechu. Członkowie honorowi są zwolnieni z uiszczania składek członkowskich.
  2). „honorowego członka Cechu” osobom, które przez ostatnie lata były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.
 2. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w życiu cechu, walnych zgromadzeniach oraz korzystać ze świadczeń cechu w zakresie przysługującym członkom.
 3. Członkowie założyciele korzystają z prawa do członkostwa honorowego bez ograniczenia ust. 2. Prezes-założyciel z chwilą zakończenia wykonywania funkcji otrzymuje w/w tytuły i kieruje Radą Programową Cechu będącą ciałem opiniodawczo-doradczym organów Cechu.
IV.  ORGANY CECHU

§ 19.

 1. Organami cechu są:
  A. Walne zgromadzenie członków ( zebranie delegatów)
  B. Zarząd
  C. Komisja rewizyjna
  D. Sąd cechowy.
 2. Członek zwyczajny cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B, C, D. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 3. Wybory starszego cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 lit. B, C, D dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu w trakcie kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez organ cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.
 4. Za udział w posiedzeniach organów cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia, członkowie organów wykonawczych mogą otrzymywać diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ustalanych przez Zarząd Cechu. O zwrocie innych kosztów związanych z działalnością w organach wykonawczych decyduje Zarząd Cechu.
 5. Kadencja delegatów i organów cechu trwa 4 lata.
A. Walne zgromadzenie członków

§20.

Walne zgromadzenie członków (WZC) jest najwyższym organem cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 21.

 1. Do zakresu działania walnego zgromadzenia należy:
  1) uchwalanie statutu i jego zmian,
  2) wybór i odwoływanie starszego cechu, pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków komisji rewizyjnej i sądu cechowego oraz zastępców członków tych organów,
  3) określanie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
  4) uchwalanie planów i programów rozwoju, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej cechu,
  5) rozpatrywanie sprawozdań zarządu komisji rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i komisji rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,
  6) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,
  7) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu lub wystąpienia z nich,
  8) upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
  9) uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
  10) nadawanie godności honorowych cechu,
  11) rozpatrywanie odwołań członków cechu od uchwał zarządu i komisji rewizyjnej cechu,
  12) wybieranie delegatów na zjazdy delegatów samorządu rzemiosła,
  13) podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrzenia w trybie przewidzianym w statucie.

§ 22.

Odwoływanie członka zarządu, komisji rewizyjnej lub sądu cechowego – przed upływem kadencji – może nastąpić przez walne zgromadzenie większością 2/3 głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 23.

 1. Jeżeli cech liczy więcej niż 300 członków – walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o jego zastąpieniu zebraniem delegatów.
 2. Delegatów wybierają sekcje terenowe lub zawodowe na okres kadencji zarządu, przy czym, członek cechu głosuje albo w sekcji terenowej albo w sekcji zawodowej. Przy liczbie członków do 1000 wybiera się jednego delegata na 10 członków, ponad 1000 do 1500 – jednego delegata na 15 członków, ponad 1500 – jednego delegata na 20 członków.
 3. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednio przepisy o walnych zgromadzeniach.
 4. Na żądanie 1/3 ogółu delegatów zarząd cechu zwołuje nadzwyczajne walne zgromadzenie (NWZC) w pełnym składzie.

§ 24.

 1. Walne zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-ciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu, starszy (prezes zarządu) cechu lub w jego zastępstwie podstarszy (wiceprezes zarządu) cechu.
 2. Z upływem kadencji władz zwołuje się analogicznie WZC sprawozdawczo-wyborcze.
 3. Zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (NWZC) na pisemnie uzasadnione żądanie:
  1) komisji rewizyjnej,
  2) izby rzemieślniczej,
  3) 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub 1/3 delegatów.
 4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
 5. W przypadkach wskazanych w ust. 2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 8 tygodni od daty złożenia żądania. Jeżeli to nie nastąpi walne zgromadzenie może zwołać Starszy Cechu (prezes zarządu Cechu), komisja rewizyjna lub grupa inicjatywna wybrana przez 1/4 ogólnej liczby członków cechu lub 1/3 delegatów.

§ 25

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym skutecznym sposobem na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu – odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:
  1) zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,
  2) sprawozdania zarządu,
  3) projektów uchwał,
  4) protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia
 3. Członkom, którzy zalegają z uiszczeniem składek cechowych powyżej trzech miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć, że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybieralności do organów cechu.

§ 26

 1. Walne zgromadzenie otwiera starszy lub podstarszy cechu. Walne zebranie członków wybiera spośród członków cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz/protokolant.
 2. Przewodniczący  zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
 3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin.

§ 27

 1. Walne zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 25 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przekracza połowę.
 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd obowiązany jest – nie później niż w terminie I4 dni – zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.
 3. Jeśli zwołujący w zawiadomieniach uprzedzi, że w wypadku nie wypełnienia wymogu określonego w ust. 1 zwołuje w z góry wyznaczonym, nie późniejszym niż 14 dniowym – II terminie, to będzie ono prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał.
 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli statut nie stanowi inaczej.
 5. Uchwały o zmianie porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności, co najmniej 2/3 głosów obecnych.
 6. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu, ani likwidacji cechu.
 7. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie cechu.

§ 28.

 1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków walne zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.
 2. Protokół walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.
 3. Odpis uchwał walnego zgromadzenia zarząd cechu  przesyła w ciągu jednego miesiąca izbie rzemieślniczej w której cech jest zrzeszony.
B. Zarząd cechu

§ 29.

Zarząd cechu jest organem wykonawczym cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 30.

 1. Zarząd składa się z 3 – 7 osób, w tym prezesa zarządu – starszego cechu, wiceprezesów zarządu (zastępców prezesa zarządu) – podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie: starszego cechu – prezesa Cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Jednocześnie walne zgromadzenie może wybrać do 2 zastępców członków. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera podstarszego/ podstarszych, sekretarza i skarbnika.
 3. Kadencja zarządu trwa 4 lata.
 4. Do zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do zarządu przysługuje sekcjom i uczestniczącym w zebraniu członkom.
 5. Kandydat na członka zarządu powinien posiadać, co najmniej 3 letni okres członkostwa w cechu (nie dotyczy członków założycieli).
 6. Walne zgromadzenie może odwołać tych, którym nie udzieliło absolutorium. W tym przypadku nie stosuje się przepisu § 22 i 27 ust.4 statutu.

§ 31.

 1. W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji, do zarządu cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej liczby głosów, a w przypadku równości głosów – wg kolejności umieszczenia na liście. W przypadku nie wybrania zastępców członków przeprowadza się wybory uzupełniające lub zmienia się uchwałę o liczebności organu wykonawczego, jednak nie mniej niż do 3 osobowego składu.
 2. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego cechu, do czasu wyboru przez najbliższe WZC zastępuje go podstarszy.

§ 32.

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów cechu.

§ 33.

Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności cechu, a w szczególności:
1) organizowanie działalności cechu, realizacja zadań statutowych i przestrzeganie norm statutowych,
2) gospodarowanie funduszami i majątkiem cechu, z zastrzeżeniem uprawnień walnego zgromadzenia wskazanych w § 21.
3) zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,
4) powoływanie sekcji zawodowych i terenowych oraz komisji,
5) realizowanie ustalonych zasad współdziałania ze spółdzielniami rzemieślniczymi,
6) powoływanie i odwoływanie kierownika biura cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7) rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków cechu,
8) ustalanie systemu certyfikacji i wyróżnień ,
9) przyjmowanie oraz wykreślanie członków cechu.

§ 34.

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Na wniosek komisji rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 3. § 35.
 4. Posiedzenia zarządu cechu zwołuje starszy lub podstarszy cechu.
 5. O czasie i miejscu posiedzeń zarządu powiadomieni są na 7 dni przed terminem wszyscy członkowie zarządu.
 6. W posiedzeniach zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym.

§  36.

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub podstarszego cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu.
 3. Uszczegółowienie zasad i trybu pracy zarządu i jego komisji mogą zawierać regulaminy uchwalone przez zarząd.
C. Komisja rewizyjna
 1. § 37.
 2. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu, z wyjątkiem walnego zgromadzenia i orzecznictwa sądu cechowego.
 3. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu, na okres kadencji.
 4. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego komisji, a pozostałych członków razem, warunkiem wyboru jest uzyskanie liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos. Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji – w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 38

 1. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
  1) badanie przynajmniej  raz w  roku działalności statutowej cechu, z tym że na wniosek  1/4 ogólnej liczby członków cechu  lub zarządu cechu – badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
  2) badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie walnemu zgromadzeniu  wniosków w tych sprawach.
  3) składanie walnemu zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,
  4) przedkładanie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi i jego członkom,
  5) wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji rewizyjnej może określić regulamin uchwalony przez komisję.
D. Sąd cechowy

§ 39

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 40.

 1. Sąd cechowy składa się z 3 członków i do 2 zastępców członków, wybranych przez walne zgromadzenie spośród członków cechu na okres kadencji zarządu. Walne zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego sądu, a pozostałych członków razem.
 2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% plus jeden głos.
 3. Sąd cechowy wybiera spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 41.

 1. Sąd cechowy rozpatruje sprawy na wniosek zarządu, członka Cechu lub z własnej inicjatywy.
 2. Sąd cechowy orzeka w pełnym składzie.

§ 42.

 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
  1) upomnienie,
  2) naganę,
  3) pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń cechu na okres do 1 roku,
  4) pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat ,
  5) wykluczenie.
 2. W przypadku rozpatrywania sprawy członka sąd cechowy może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemieślniczych.
 3. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej pod rygorem wykluczenia z Cechu.

§ 43.

 1. Wykluczenie członka z cechu może nastąpić jedynie z ważnej przyczyny, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami statutu cechu lub zasadami współżycia społecznego. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu członka z cechu Sąd zasięga obligatoryjnie opinii radcy prawnego.
 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1) popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,
  2) umyślne działanie na szkodę cechu,
  3) uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,
  4) naruszanie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 44.

 1. Od orzeczenia sądu cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w izbie rzemieślniczej, której cech jest członkiem, w ciągu 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.
 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.

§ 45.

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do zarządu cechu.

§ 46.

Szczegółowe postępowanie dyscyplinarne określi regulamin uchwalony przez walne zgromadzenie.

V.  SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE

§ 47.

 1. Członkowie cechu z jednego terenu mogą za zgodą zarządu cechu utworzyć sekcję terenową stanowiącą terenowe ogniwo cechu.
 2. Dla członków cechu wykonujących jednakowe lub pokrewne rzemiosła zarząd Cechu może utworzyć sekcje zawodowe.
 3. W cechach mogą działać sekcje zawodowe i terenowe. Delegatów na walne zgromadzenie wybierają sekcje zgodnie z treścią § 23 statutu.
 4. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.
 5. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd cechu.
 6. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu cechu z głosem doradczym.
 7. Do zadań sekcji należy:
  1) oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła,
  2) prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie kwalifikacji, jakości pracy i etyki zawodowej rzemieślników skupionych w sekcji,
  3) wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów,
  4) otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze,
  5) utrzymywanie kontaktów z lokalnymi organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami działającymi zwłaszcza w zakresie radiestezji i bioenergoterapii w celu popularyzacji możliwości profesjonalnego rozwoju amatorsko kształtowanych umiejętności oraz popularyzacja i budowanie społecznego zaufania do reprezentowanych zawodów.
 8. Ewentualne wydatki sekcji pokrywane są w ramach planu finansowego i uchwał zarządu cechu.
 9. Sekcje, zgodnie ze statutem, współtworzą program i politykę cechu, a następnie realizują je w lokalnym wymiarze terytorialnym lub grupy zawodowej. Szczegółowe zasady ich pracy określają zatwierdzone przez zarząd Cechu regulaminy.
 10. Zasady wyborcze opierają się na niniejszym statucie. Opracowane przez zarząd sekcji projekty wymagają zatwierdzenia przez zarząd cechu po zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
VI.  KOMISJE ZARZĄDU CECHU

§ 48.

 1. Dla wykonania zadań cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej, kwalifikacji i rzetelnego wykonywania rzemiosła oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, zarząd cechu może powołać stosowne komisje.
 2. Komisje .mają charakter doradczy i opiniodawczy, a wnioski ze swych czynności przedstawiają zarządowi.
 3. Kadencja komisji jest równa kadencji zarządu.

§ 49

 1. W skład Komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki i kwalifikacji  zawodowych.
 2. Komisje mogą korzystać, za zgodą zarządu, z opinii rzeczoznawców.

§ 50.

Tryb pracy i szczegółowe zadania komisji określa zarząd cechu.

VII.  ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU

§ 51.

 1. Środki finansowe cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.
 2. Gospodarka finansowa cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe  uchwalone przez walne zgromadzenie cechu.
 3. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność cechu.
 4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej cechu oraz zasady wynagradzania zatrudnionych w cechu pracowników uchwala walne zgromadzenie.

§ 52.

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej izby rzemieślniczej, w której jest zrzeszony oraz w finansowaniu funduszów scentralizowanych przeznaczonych na cele rozwoju rzemiosła, potrzeby oświatowe, społeczno-wychowawcze i socjalne ogółu rzemiosła na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

VIII.  BIURO CECHU

§ 53.

Zarząd Cechu może powołać Biuro Cechu.

 1. Kierownik biura cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał organów cechu,
 2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności cechu obowiązujących przepisów i prowadzi rachunkowość Cechu w wymaganym przepisami zakresie. Gromadzi dokumenty i archiwizuje je.
 3. W przypadku gdy wykonanie uchwał lub decyzji organów cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął o jej zmianę lub uchylenie.
 4. Kierownik biura bierze udział w obradach walnego zgromadzenia oraz w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed zarządem cechu.

§ 54.

 1. Kierownikiem biura cechu może zostać osoba, posiadająca co najmniej średnie  wykształcenie oraz 3-letnią praktykę w organizacjach rzemiosła.
 2. W uzasadnionych przypadkach zarząd cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura cechu od warunku posiadania 3-letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.

§ 55.

Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura cechu.

IX. REPREZENTACJA CECHU

§ 56.

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez starszego lub z jego upoważnienia przez podstarszego cechu oraz kierownika biura cechu w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 57.

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają starszy i podstarszy lub starszy, albo podstarszy cechu łącznie ze skarbnikiem, czy kierownikiem biura cechu w zakresie jego pełnomocnictwa.
 2. Zarząd cechu może udzielić kierownikowi biura cechu pełnomocnictwa do dokonywania określonych czynności prawnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
X.  POSTĘPOWANIE  ODWOŁAWCZE

§ 58.

 1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa,  zainteresowany może wnieść odwołanie do walnego zgromadzenia.
 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania. Decyduje data stempla pocztowego.
 3. Walne zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania ich przez cech.
 4. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem, w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
XI.  LIKWIDACJA CECHU

§ 59.

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, powziętej  większością 3/4 głosów.
 2. Cech  przechodzi  także  w  stan  likwidacji  jeśli  zamarła działalność  organów cechu , poziom  opłacania  składek  członkowskich  nie  przekracza 25%, brak jest możliwości dalszego finansowania działalności i partycypacji w kosztach samorządowych rzemiosła lub brak  jest    chętnych  do  sprawowania  funkcji  w statutowych  organach  cechu.
 3. Jeśli walne zgromadzenie członków nie było w stanie dokonać wyboru komisji likwidacyjnej wówczas „z urzędu” w skład ww komisji wchodzą: starszy/ podstarszy cechu, skarbnik, sekretarz oraz przewodniczący/ zastępcy  komisji rewizyjnej i sądu cechowego.
 4. O przejściu cechu w stan likwidacji komisja likwidacyjna powiadamia na piśmie izbę rzemieślniczą , sąd rejestrowy, urząd skarbowy itp.

* * *

Niniejszy Statut Warmińsko-Mazurskiego Cechu Naturoterapeutów uchwalono podczas Zebrania Założycielskiego Cechu w Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w dniu  20 lutego 2010 r.
WARMIŃSKO-MAZURSKI CECH NATUROTERAPEUTÓW działający zgodnie z wyżej przedstawionym STATUTEM został zarejestrowany w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000354339 w dniu 21 kwietnia 2010 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.